Kadry i płace

Proponujemy outsourcing kadr i płac
W ramach usługi outsourcingu oferujemy Państwu pełną obsługę kadr i płac, elektroniczny obieg dokumentów i tradycyjną archiwizację akt.  Zapewniamy między innymi:

 • Przygotowywanie wymaganej prawem dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem Pracowników;
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowanie umów o pracę, w tym także umów cywilnoprawnych;
  • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych Pracowników;
  • Wystawianie zaświadczeń dla Pracowników związanych w szczególności z zatrudnieniem, i wynagrodzeniem;
  • Monitorowanie ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
  • Prowadzenie ewidencji nieobecności: urlopy, absencje chorobowe;
  • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu;
  • Sporządzanie zestawień do GUS;
  • Współpraca z ZUS oraz Urzędem Skarbowym w zakresie spraw kadrowo-płacowych;
  • Przygotowywanie i wysyłka deklaracji PIT 11;
  • Przygotowywanie i wysyłka deklaracji rocznych PIT4R, PIT 8R,IFT-1R;
  • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie Pracowników z ZUS (ZUA, ZWUA , ZCNA);
  • Przygotowywanie raportów kadrowych;
  • Szczegółowe określenie uprawnień pracowniczych, m.in. wymiaru urlopów wypoczynkowych, urlopów macierzyńskich, okresu wypowiedzenia itp.;
  • Kompleksowe naliczanie wynagrodzeń Pracowników uwzględniające dodatki i potrącenia m.in. dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów, zwolnień chorobowych,
   składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • Naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne FP i FGŚP;
  • Prowadzenie kart zasiłkowych Pracowników;
  • Sporządzanie raportów i zestawień płacowych;
  • Sporządzanie list płac, zbiorówek oraz raportów służących do księgowania wynagrodzeń;
  • Generowanie  przelewów dla Pracowników oraz na rzecz urzędów państwowych ZUS i US;
  • Sporządzanie dla Pracowników pasków wypłat wynagrodzeń, kart wynagrodzeń  oraz dokumentów RMUA;
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (Pit-11,Pit-8R,Pit-4R);
  • Wsparcie przy redagowaniu regulaminu wynagrodzeń,regulaminu pracy, regulaminu ZFŚP;
  • Zapewnienie stałego kontaktu i wsparcia dla Klienta w związku z ww. usługami;

ZAPEWNIAMY:

 • kompleksowa obsługa kadrowa,
 • elastyczną, fachową i rzetelną obsługę,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • atrakcyjne ceny usług,
 • prywatność i zachowanie tajemnicy firmy.

Mając na uwadze potrzeby Klientów, przygotowaliśmy dla Państwa dwa abonamenty: usługa naliczania płac oraz usługa pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Podane poniżej ceny są cenami netto.

ABONAMENT CENA ( ZA OSOBĘ)
1. Naliczanie płac 30,00 zł
2. Pełna obsługa kadrowo-płacowa 50,00 zł

 

CZYNNOŚCI NALICZANIE PŁAC PEŁNO OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
Sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby) w ramach abonamentu w ramach abonamentu
Wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło) w ramach abonamentu w ramach abonamentu
Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym w ramach abonamentu w ramach abonamentu
Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego
z tytułu wynagrodzeń (DRA, PIT-4)
w ramach abonamentu w ramach abonamentu
Sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy (opłata za dokument) 50 zł w ramach abonamentu
Założenie teczki osobowej pracownika 30zł w ramach abonamentu
Sporządzanie dokumentów kadrowych (kwestionariusze osobowe, skierowania na wstępne i okresowe badania lekarskie, wnioski urlopowe, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu ) 30 zł w ramach abonamentu
Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych niedostępne w ramach abonamentu
Sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS ( Z-3, Z–3A ) 50 zł w ramach abonamentu
Sporządzenie deklaracji rocznej
dotyczącej wpłaconych zaliczek na
podatek dochodowy za pracowników
( PIT-4R)
w ramach abonamentu w ramach abonamentu
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych ( PIT-11/8B, PIT-40 ) 15 zł (za komplet)
3 sztuki
w ramach abonamentu
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców 12 zł ( za komplet)
3 sztuki
12 zł ( za komplet)
3 sztuki
Wysyłka deklaracji pocztą (list polecony) 8zł za przesyłkę 8zł za przesyłkę
Korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę (opłata za korygowany okres) 100zł 100zł

Wszystkie ceny są cenami netto, szkolenia są zwolnione z podatku VAT, natomiast do pozostałych pozycji należy doliczyć podatek VAT 23%

Wszystkie ceny podlegają negocjacji. W przypadku większej ilości osób ceny ustalamy
indywidualnie dostosowując się do potrzeb naszych Klientów.

Stałym klientom oferujemy rabaty.

Powyższa informacja o cenach nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – służy ona jedynie oszacowaniu przybliżonego kosztu naszych usług.